Các Hợp âm Nhóm : 7th chords

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Nhóm: 7th chords

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Aº7A diminished seventhAdvancedº7A C D# F#
A7A dominant seventhAdvanced7A C# E G
A7sus4A dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4A D E G
A7sus2A dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2A B E G
Abº7A flat diminished seventhAdvancedº7Ab B D F
Ab7A flat dominant seventhAdvanced7Ab C Eb Gb
Ab7sus4A flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Ab Db Eb Gb
Ab7sus2A flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Ab Bb Eb Gb
Abmaj9A flat major ninthRookiemaj9Ab C Eb G Bb
Abmaj7A flat major seventhIntermediatemaj7Ab C Eb G
Abmaj13A flat major thirteenthRookiemaj13Ab C Eb G F
Abm11A flat minor eleventhIntermediatem11Ab B Eb Gb Db
Abm9A flat minor ninthRookiem9Ab B Eb Gb Bb
Abm7A flat minor seventhAdvancedm7Ab B Eb Gb
Abm7b5A flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Ab B D Gb
Abm13A flat minor thirteenthRookiem13Ab B Eb Gb F
Abm(maj7)A flat minor with major seventhRookiem(maj7)Ab B Eb G
Ab9A flat ninthIntermediate9Ab C Eb Gb Bb
Ab9b5A flat ninth flat fiveRookie9b5Ab C D Gb Bb
Ab9#5A flat ninth sharp fiveRookie9#5Ab C E Gb Bb
Ab9sus4A flat ninth suspended fourthRookie9sus4Ab Db Eb Gb Bb
Ab9sus2A flat ninth suspended secondRookie9sus2Ab Bb Eb Gb Bb
Ab7b5A flat seventh flat fiveIntermediate7b5Ab C D Gb
Ab7#5A flat seventh sharp fiveRookie7#5Ab C E Gb
Ab13A flat thirteenthRookie13Ab C Eb Gb F
Amaj9A major ninthRookiemaj9A C# E G# B
Amaj7A major seventhIntermediatemaj7A C# E G#
Amaj13A major thirteenthRookiemaj13A C# E G# F#
Am11A minor eleventhIntermediatem11A C E G D
Am9A minor ninthRookiem9A C E G B
Am7A minor seventhAdvancedm7A C E G
Am7b5A minor seventh flat fiveIntermediatem7b5A C D# G
Am13A minor thirteenthRookiem13A C E G F#
Am(maj7)A minor with major seventhRookiem(maj7)A C E G#
A9A ninthIntermediate9A C# E G B
A9b5A ninth flat fiveRookie9b5A C# D# G B
A9#5A ninth sharp fiveRookie9#5A C# F G B
A9sus4A ninth suspended fourthRookie9sus4A D E G B
A9sus2A ninth suspended secondRookie9sus2A B E G B
A7b5A seventh flat fiveIntermediate7b5A C# D# G
A7#5A seventh sharp fiveRookie7#5A C# F G
A#º7A sharp diminished seventhAdvancedº7A# C# E G
A#7A sharp dominant seventhAdvanced7A# D F G#
A#7sus4A sharp dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4A# D# F G#
A#7sus2A sharp dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2A# C F G#
A#maj9A sharp major ninthRookiemaj9A# D F A C
A#maj7A sharp major seventhIntermediatemaj7A# D F A
A#maj13A sharp major thirteenthRookiemaj13A# D F A G
A#m11A sharp minor eleventhIntermediatem11A# C# F G# D#
A#m9A sharp minor ninthRookiem9A# C# F G# C
A#m7A sharp minor seventhAdvancedm7A# C# F G#
A#m7b5A sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5A# C# E G#
A#m13A sharp minor thirteenthRookiem13A# C# F G# G
A#m(maj7)A sharp minor with major seventhRookiem(maj7)A# C# F A
A#9A sharp ninthIntermediate9A# D F G# C
A#9b5A sharp ninth flat fiveRookie9b5A# D E G# C
A#9#5A sharp ninth sharp fiveRookie9#5A# D F# G# C
A#9sus4A sharp ninth suspended fourthRookie9sus4A# D# F G# C
A#9sus2A sharp ninth suspended secondRookie9sus2A# C F G# C
A#7b5A sharp seventh flat fiveIntermediate7b5A# D E G#
A#7#5A sharp seventh sharp fiveRookie7#5A# D F# G#
A#13A sharp thirteenthRookie13A# D F G# G
A13A thirteenthRookie13A C# E G F#
Bº7B diminished seventhAdvancedº7B D F G#
B7B dominant seventhAdvanced7B D# F# A
B7sus4B dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4B E F# A
B7sus2B dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2B C# F# A
Bbº7B flat diminished seventhAdvancedº7Bb Db E G
Bb7B flat dominant seventhAdvanced7Bb D F Ab
Bb7sus4B flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Bb Eb F Ab
Bb7sus2B flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Bb C F Ab
Bbmaj9B flat major ninthRookiemaj9Bb D F A C
Bbmaj7B flat major seventhIntermediatemaj7Bb D F A
Bbmaj13B flat major thirteenthRookiemaj13Bb D F A G
Bbm11B flat minor eleventhIntermediatem11Bb Db F Ab Eb
Bbm9B flat minor ninthRookiem9Bb Db F Ab C
Bbm7B flat minor seventhAdvancedm7Bb Db F Ab
Bbm7b5B flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Bb Db E Ab
Bbm13B flat minor thirteenthRookiem13Bb Db F Ab G
Bbm(maj7)B flat minor with major seventhRookiem(maj7)Bb Db F A
Bb9B flat ninthIntermediate9Bb D F Ab C
Bb9b5B flat ninth flat fiveRookie9b5Bb D E Ab C
Bb9#5B flat ninth sharp fiveRookie9#5Bb D Gb Ab C
Bb9sus4B flat ninth suspended fourthRookie9sus4Bb Eb F Ab C
Bb9sus2B flat ninth suspended secondRookie9sus2Bb C F Ab C
Bb7b5B flat seventh flat fiveIntermediate7b5Bb D E Ab
Bb7#5B flat seventh sharp fiveRookie7#5Bb D Gb Ab
Bb13B flat thirteenthRookie13Bb D F Ab G
Bmaj9B major ninthRookiemaj9B D# F# A# C#
Bmaj7B major seventhIntermediatemaj7B D# F# A#
Bmaj13B major thirteenthRookiemaj13B D# F# A# G#
Bm11B minor eleventhIntermediatem11B D F# A E
Bm9B minor ninthRookiem9B D F# A C#
Bm7B minor seventhAdvancedm7B D F# A
Bm7b5B minor seventh flat fiveIntermediatem7b5B D F A
Bm13B minor thirteenthRookiem13B D F# A G#
Bm(maj7)B minor with major seventhRookiem(maj7)B D F# A#
B9B ninthIntermediate9B D# F# A C#
B9b5B ninth flat fiveRookie9b5B D# F A C#
B9#5B ninth sharp fiveRookie9#5B D# G A C#
B9sus4B ninth suspended fourthRookie9sus4B E F# A C#
B9sus2B ninth suspended secondRookie9sus2B C# F# A C#
B7b5B seventh flat fiveIntermediate7b5B D# F A
B7#5B seventh sharp fiveRookie7#5B D# G A
B13B thirteenthRookie13B D# F# A G#
Cº7\AC (with A added as the lower note) diminished seventhAdvancedº7A C D# F# A
C13\A#C (with A# added as the lower note) thirteenthRookie13A# C E G A# A
C13\BbC (with Bb added as the lower note) thirteenthRookie13Bb C E G A# A
Cm9\D#C (with D# added as the lower note) minor ninthRookiem9D# C D# G A# D
Cm7\D#C (with D# added as the lower note) minor seventhAdvancedm7D# C D# G A#
C7\EC (with E added as the lower note) dominant seventhAdvanced7E C E G A#
Cmaj9\EC (with E added as the lower note) major ninthRookiemaj9E C E G B D
C9#5\EC (with E added as the lower note) ninth sharp fiveRookie9#5E C E G# A# D
Cm9\EbC (with Eb added as the lower note) minor ninthRookiem9Eb C D# G A# D
Cm7\EbC (with Eb added as the lower note) minor seventhAdvancedm7Eb C D# G A#
C7\GC (with G added as the lower note) dominant seventhAdvanced7G C E G A#
C7sus4\GC (with G added as the lower note) dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4G C F G A#
Cmaj7\GC (with G added as the lower note) major seventhIntermediatemaj7G C E G B
C9\GC (with G added as the lower note) ninthIntermediate9G C E G A# D
C9sus4\GC (with G added as the lower note) ninth suspended fourthRookie9sus4G C F G A# D
Cº7C diminished seventhAdvancedº7C D# F# A
C7C dominant seventhAdvanced7C E G A#
C7sus4C dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4C F G A#
C7sus2C dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2C D G A#
Cmaj9C major ninthRookiemaj9C E G B D
Cmaj7C major seventhIntermediatemaj7C E G B
Cmaj13C major thirteenthRookiemaj13C E G B A
Cm11C minor eleventhIntermediatem11C D# G A# F
Cm9C minor ninthRookiem9C D# G A# D
Cm7C minor seventhAdvancedm7C D# G A#
Cm7b5C minor seventh flat fiveIntermediatem7b5C D# F# A#
Cm13C minor thirteenthRookiem13C D# G A# A
Cm(maj7)C minor with major seventhRookiem(maj7)C D# G B
C9C ninthIntermediate9C E G A# D
C9b5C ninth flat fiveRookie9b5C E F# A# D
C9#5C ninth sharp fiveRookie9#5C E G# A# D
C9sus4C ninth suspended fourthRookie9sus4C F G A# D
C9sus2C ninth suspended secondRookie9sus2C D G A# D
C7b5C seventh flat fiveIntermediate7b5C E F# A#
C7#5C seventh sharp fiveRookie7#5C E G# A#
C#º7C sharp diminished seventhAdvancedº7C# E G A#
C#7C sharp dominant seventhAdvanced7C# F G# B
C#7sus4C sharp dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4C# F# G# B
C#7sus2C sharp dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2C# D# G# B
C#maj9C sharp major ninthRookiemaj9C# F G# C D#
C#maj7C sharp major seventhIntermediatemaj7C# F G# C
C#maj13C sharp major thirteenthRookiemaj13C# F G# C A#
C#m11C sharp minor eleventhIntermediatem11C# E G# B F#
C#m9C sharp minor ninthRookiem9C# E G# B D#
C#m7C sharp minor seventhAdvancedm7C# E G# B
C#m7b5C sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5C# E G B
C#m13C sharp minor thirteenthRookiem13C# E G# B A#
C#m(maj7)C sharp minor with major seventhRookiem(maj7)C# E G# C
C#9C sharp ninthIntermediate9C# F G# B D#
C#9b5C sharp ninth flat fiveRookie9b5C# F G B D#
C#9#5C sharp ninth sharp fiveRookie9#5C# F A B D#
C#9sus4C sharp ninth suspended fourthRookie9sus4C# F# G# B D#
C#9sus2C sharp ninth suspended secondRookie9sus2C# D# G# B D#
C#7b5C sharp seventh flat fiveIntermediate7b5C# F G B
C#7#5C sharp seventh sharp fiveRookie7#5C# F A B
C#13C sharp thirteenthRookie13C# F G# B A#
C13C thirteenthRookie13C E G A# A
Dº7D diminished seventhAdvancedº7D F G# B
D7D dominant seventhAdvanced7D F# A C
D7sus4D dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4D G A C
D7sus2D dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2D E A C
Dbº7D flat diminished seventhAdvancedº7Db E G Bb
Db7D flat dominant seventhAdvanced7Db F Ab B
Db7sus4D flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Db Gb Ab B
Db7sus2D flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Db Eb Ab B
Dbmaj9D flat major ninthRookiemaj9Db F Ab C Eb
Dbmaj7D flat major seventhIntermediatemaj7Db F Ab C
Dbmaj13D flat major thirteenthRookiemaj13Db F Ab C Bb
Dbm11D flat minor eleventhIntermediatem11Db E Ab B Gb
Dbm9D flat minor ninthRookiem9Db E Ab B Eb
Dbm7D flat minor seventhAdvancedm7Db E Ab B
Dbm7b5D flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Db E G B
Dbm13D flat minor thirteenthRookiem13Db E Ab B Bb
Dbm(maj7)D flat minor with major seventhRookiem(maj7)Db E Ab C
Db9D flat ninthIntermediate9Db F Ab B Eb
Db9b5D flat ninth flat fiveRookie9b5Db F G B Eb
Db9#5D flat ninth sharp fiveRookie9#5Db F A B Eb
Db9sus4D flat ninth suspended fourthRookie9sus4Db Gb Ab B Eb
Db9sus2D flat ninth suspended secondRookie9sus2Db Eb Ab B Eb
Db7b5D flat seventh flat fiveIntermediate7b5Db F G B
Db7#5D flat seventh sharp fiveRookie7#5Db F A B
Db13D flat thirteenthRookie13Db F Ab B Bb
Dmaj9D major ninthRookiemaj9D F# A C# E
Dmaj7D major seventhIntermediatemaj7D F# A C#
Dmaj13D major thirteenthRookiemaj13D F# A C# B
Dm11D minor eleventhIntermediatem11D F A C G
Dm9D minor ninthRookiem9D F A C E
Dm7D minor seventhAdvancedm7D F A C
Dm7b5D minor seventh flat fiveIntermediatem7b5D F G# C
Dm13D minor thirteenthRookiem13D F A C B
Dm(maj7)D minor with major seventhRookiem(maj7)D F A C#
D9D ninthIntermediate9D F# A C E
D9b5D ninth flat fiveRookie9b5D F# G# C E
D9#5D ninth sharp fiveRookie9#5D F# A# C E
D9sus4D ninth suspended fourthRookie9sus4D G A C E
D9sus2D ninth suspended secondRookie9sus2D E A C E
D7b5D seventh flat fiveIntermediate7b5D F# G# C
D7#5D seventh sharp fiveRookie7#5D F# A# C
D#º7D sharp diminished seventhAdvancedº7D# F# A C
D#7D sharp dominant seventhAdvanced7D# G A# C#
D#7sus4D sharp dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4D# G# A# C#
D#7sus2D sharp dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2D# F A# C#
D#maj9D sharp major ninthRookiemaj9D# G A# D F
D#maj7D sharp major seventhIntermediatemaj7D# G A# D
D#maj13D sharp major thirteenthRookiemaj13D# G A# D C
D#m11D sharp minor eleventhIntermediatem11D# F# A# C# G#
D#m9D sharp minor ninthRookiem9D# F# A# C# F
D#m7D sharp minor seventhAdvancedm7D# F# A# C#
D#m7b5D sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5D# F# A C#
D#m13D sharp minor thirteenthRookiem13D# F# A# C# C
D#m(maj7)D sharp minor with major seventhRookiem(maj7)D# F# A# D
D#9D sharp ninthIntermediate9D# G A# C# F
D#9b5D sharp ninth flat fiveRookie9b5D# G A C# F
D#9#5D sharp ninth sharp fiveRookie9#5D# G B C# F
D#9sus4D sharp ninth suspended fourthRookie9sus4D# G# A# C# F
D#9sus2D sharp ninth suspended secondRookie9sus2D# F A# C# F
D#7b5D sharp seventh flat fiveIntermediate7b5D# G A C#
D#7#5D sharp seventh sharp fiveRookie7#5D# G B C#
D#13D sharp thirteenthRookie13D# G A# C# C
D13D thirteenthRookie13D F# A C B
Eº7E diminished seventhAdvancedº7E G A# C#
E7E dominant seventhAdvanced7E G# B D
E7sus4E dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4E A B D
E7sus2E dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2E F# B D
Ebº7E flat diminished seventhAdvancedº7Eb Gb A C
Eb7E flat dominant seventhAdvanced7Eb G Bb Db
Eb7sus4E flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Eb Ab Bb Db
Eb7sus2E flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Eb F Bb Db
Ebmaj9E flat major ninthRookiemaj9Eb G Bb D F
Ebmaj7E flat major seventhIntermediatemaj7Eb G Bb D
Ebmaj13E flat major thirteenthRookiemaj13Eb G Bb D C
Ebm11E flat minor eleventhIntermediatem11Eb Gb Bb Db Ab
Ebm9E flat minor ninthRookiem9Eb Gb Bb Db F
Ebm7E flat minor seventhAdvancedm7Eb Gb Bb Db
Ebm7b5E flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Eb Gb A Db
Ebm13E flat minor thirteenthRookiem13Eb Gb Bb Db C
Ebm(maj7)E flat minor with major seventhRookiem(maj7)Eb Gb Bb D
Eb9E flat ninthIntermediate9Eb G Bb Db F
Eb9b5E flat ninth flat fiveRookie9b5Eb G A Db F
Eb9#5E flat ninth sharp fiveRookie9#5Eb G B Db F
Eb9sus4E flat ninth suspended fourthRookie9sus4Eb Ab Bb Db F
Eb9sus2E flat ninth suspended secondRookie9sus2Eb F Bb Db F
Eb7b5E flat seventh flat fiveIntermediate7b5Eb G A Db
Eb7#5E flat seventh sharp fiveRookie7#5Eb G B Db
Eb13E flat thirteenthRookie13Eb G Bb Db C
Emaj9E major ninthRookiemaj9E G# B D# F#
Emaj7E major seventhIntermediatemaj7E G# B D#
Emaj13E major thirteenthRookiemaj13E G# B D# C#
Em11E minor eleventhIntermediatem11E G B D A
Em9E minor ninthRookiem9E G B D F#
Em7E minor seventhAdvancedm7E G B D
Em7b5E minor seventh flat fiveIntermediatem7b5E G A# D
Em13E minor thirteenthRookiem13E G B D C#
Em(maj7)E minor with major seventhRookiem(maj7)E G B D#
E9E ninthIntermediate9E G# B D F#
E9b5E ninth flat fiveRookie9b5E G# A# D F#
E9#5E ninth sharp fiveRookie9#5E G# C D F#
E9sus4E ninth suspended fourthRookie9sus4E A B D F#
E9sus2E ninth suspended secondRookie9sus2E F# B D F#
E7b5E seventh flat fiveIntermediate7b5E G# A# D
E7#5E seventh sharp fiveRookie7#5E G# C D
E13E thirteenthRookie13E G# B D C#
Fº7F diminished seventhAdvancedº7F G# B D
F7F dominant seventhAdvanced7F A C D#
F7sus4F dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4F A# C D#
F7sus2F dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2F G C D#
Fmaj9F major ninthRookiemaj9F A C E G
Fmaj7F major seventhIntermediatemaj7F A C E
Fmaj13F major thirteenthRookiemaj13F A C E D
Fm11F minor eleventhIntermediatem11F G# C D# A#
Fm9F minor ninthRookiem9F G# C D# G
Fm7F minor seventhAdvancedm7F G# C D#
Fm7b5F minor seventh flat fiveIntermediatem7b5F G# B D#
Fm13F minor thirteenthRookiem13F G# C D# D
Fm(maj7)F minor with major seventhRookiem(maj7)F G# C E
F9F ninthIntermediate9F A C D# G
F9b5F ninth flat fiveRookie9b5F A B D# G
F9#5F ninth sharp fiveRookie9#5F A C# D# G
F9sus4F ninth suspended fourthRookie9sus4F A# C D# G
F9sus2F ninth suspended secondRookie9sus2F G C D# G
F7b5F seventh flat fiveIntermediate7b5F A B D#
F7#5F seventh sharp fiveRookie7#5F A C# D#
F#º7F sharp diminished seventhAdvancedº7F# A C D#
F#7F sharp dominant seventhAdvanced7F# A# C# E
F#7sus4F sharp dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4F# B C# E
F#7sus2F sharp dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2F# G# C# E
F#maj9F sharp major ninthRookiemaj9F# A# C# F G#
F#maj7F sharp major seventhIntermediatemaj7F# A# C# F
F#maj13F sharp major thirteenthRookiemaj13F# A# C# F D#
F#m11F sharp minor eleventhIntermediatem11F# A C# E B
F#m9F sharp minor ninthRookiem9F# A C# E G#
F#m7F sharp minor seventhAdvancedm7F# A C# E
F#m7b5F sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5F# A C E
F#m13F sharp minor thirteenthRookiem13F# A C# E D#
F#m(maj7)F sharp minor with major seventhRookiem(maj7)F# A C# F
F#9F sharp ninthIntermediate9F# A# C# E G#
F#9b5F sharp ninth flat fiveRookie9b5F# A# C E G#
F#9#5F sharp ninth sharp fiveRookie9#5F# A# D E G#
F#9sus4F sharp ninth suspended fourthRookie9sus4F# B C# E G#
F#9sus2F sharp ninth suspended secondRookie9sus2F# G# C# E G#
F#7b5F sharp seventh flat fiveIntermediate7b5F# A# C E
F#7#5F sharp seventh sharp fiveRookie7#5F# A# D E
F#13F sharp thirteenthRookie13F# A# C# E D#
F13F thirteenthRookie13F A C D# D
Gº7G diminished seventhAdvancedº7G A# C# E
G7G dominant seventhAdvanced7G B D F
G7sus4G dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4G C D F
G7sus2G dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2G A D F
Gbº7G flat diminished seventhAdvancedº7Gb A C Eb
Gb7G flat dominant seventhAdvanced7Gb Bb Db E
Gb7sus4G flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Gb B Db E
Gb7sus2G flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Gb Ab Db E
Gbmaj9G flat major ninthRookiemaj9Gb Bb Db F Ab
Gbmaj7G flat major seventhIntermediatemaj7Gb Bb Db F
Gbmaj13G flat major thirteenthRookiemaj13Gb Bb Db F Eb
Gbm11G flat minor eleventhIntermediatem11Gb A Db E B
Gbm9G flat minor ninthRookiem9Gb A Db E Ab
Gbm7G flat minor seventhAdvancedm7Gb A Db E
Gbm7b5G flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Gb A C E
Gbm13G flat minor thirteenthRookiem13Gb A Db E Eb
Gbm(maj7)G flat minor with major seventhRookiem(maj7)Gb A Db F
Gb9G flat ninthIntermediate9Gb Bb Db E Ab
Gb9b5G flat ninth flat fiveRookie9b5Gb Bb C E Ab
Gb9#5G flat ninth sharp fiveRookie9#5Gb Bb D E Ab
Gb9sus4G flat ninth suspended fourthRookie9sus4Gb B Db E Ab
Gb9sus2G flat ninth suspended secondRookie9sus2Gb Ab Db E Ab
Gb7b5G flat seventh flat fiveIntermediate7b5Gb Bb C E
Gb7#5G flat seventh sharp fiveRookie7#5Gb Bb D E
Gb13G flat thirteenthRookie13Gb Bb Db E Eb
Gmaj9G major ninthRookiemaj9G B D F# A
Gmaj7G major seventhIntermediatemaj7G B D F#
Gmaj13G major thirteenthRookiemaj13G B D F# E
Gm11G minor eleventhIntermediatem11G A# D F C
Gm9G minor ninthRookiem9G A# D F A
Gm7G minor seventhAdvancedm7G A# D F
Gm7b5G minor seventh flat fiveIntermediatem7b5G A# C# F
Gm13G minor thirteenthRookiem13G A# D F E
Gm(maj7)G minor with major seventhRookiem(maj7)G A# D F#
G9G ninthIntermediate9G B D F A
G9b5G ninth flat fiveRookie9b5G B C# F A
G9#5G ninth sharp fiveRookie9#5G B D# F A
G9sus4G ninth suspended fourthRookie9sus4G C D F A
G9sus2G ninth suspended secondRookie9sus2G A D F A
G7b5G seventh flat fiveIntermediate7b5G B C# F
G7#5G seventh sharp fiveRookie7#5G B D# F
G#º7G sharp diminished seventhAdvancedº7G# B D F
G#7G sharp dominant seventhAdvanced7G# C D# F#
G#7sus4G sharp dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4G# C# D# F#
G#7sus2G sharp dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2G# A# D# F#
G#maj9G sharp major ninthRookiemaj9G# C D# G A#
G#maj7G sharp major seventhIntermediatemaj7G# C D# G
G#maj13G sharp major thirteenthRookiemaj13G# C D# G F
G#m11G sharp minor eleventhIntermediatem11G# B D# F# C#
G#m9G sharp minor ninthRookiem9G# B D# F# A#
G#m7G sharp minor seventhAdvancedm7G# B D# F#
G#m7b5G sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5G# B D F#
G#m13G sharp minor thirteenthRookiem13G# B D# F# F
G#m(maj7)G sharp minor with major seventhRookiem(maj7)G# B D# G
G#9G sharp ninthIntermediate9G# C D# F# A#
G#9b5G sharp ninth flat fiveRookie9b5G# C D F# A#
G#9#5G sharp ninth sharp fiveRookie9#5G# C E F# A#
G#9sus4G sharp ninth suspended fourthRookie9sus4G# C# D# F# A#
G#9sus2G sharp ninth suspended secondRookie9sus2G# A# D# F# A#
G#7b5G sharp seventh flat fiveIntermediate7b5G# C D F#
G#7#5G sharp seventh sharp fiveRookie7#5G# C E F#
G#13G sharp thirteenthRookie13G# C D# F# F
G13G thirteenthRookie13G B D F E