Hợp âm: Dbm(maj7) - D flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbm(maj7) - D flat minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: Db E Ab C - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Dbm(maj7)

(D flat minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtDb E Ab CCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Dbm(M7) ; Dbmin(Maj7) ; Dbm(+7) ; Db-(M7) ; Dbm(addM7) ; Dbm(add7) ; Dbmin(addM7) ; Dbmin(+7) ; Dbmin(add7) ;Hợp âm liên quan C#m(maj7) ;

Hợp âm [Dbm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 11 10 9 9 9] - Intermediate
[x 4 6 5 5 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dbm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbm(maj7)]

Hợp âm: Dbm(maj7) - D flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele