Các Hợp âm Tông: Gb

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Tông: Gb

Ký hiệuTênMức độHọNốt
GbaugG flat augmentedIntermediateaugGb Bb D
GbdimG flat diminishedIntermediatedimGb A C
Gbº7G flat diminished seventhAdvancedº7Gb A C Eb
Gb7G flat dominant seventhAdvanced7Gb Bb Db E
Gb7sus4G flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Gb B Db E
Gb7sus2G flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Gb Ab Db E
GbG flat majorProfessionalmajorGb Bb Db
Gbmaj9G flat major ninthRookiemaj9Gb Bb Db F Ab
Gbmaj7G flat major seventhIntermediatemaj7Gb Bb Db F
Gbmaj13G flat major thirteenthRookiemaj13Gb Bb Db F Eb
GbmG flat minorProfessionalmGb A Db
Gbm11G flat minor eleventhIntermediatem11Gb A Db E B
Gbm9G flat minor ninthRookiem9Gb A Db E Ab
Gbm7G flat minor seventhAdvancedm7Gb A Db E
Gbm7b5G flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Gb A C E
Gbm6G flat minor sixthIntermediatem6Gb A Db Eb
Gbm13G flat minor thirteenthRookiem13Gb A Db E Eb
Gbm(maj7)G flat minor with major seventhRookiem(maj7)Gb A Db F
Gb9G flat ninthIntermediate9Gb Bb Db E Ab
Gb9b5G flat ninth flat fiveRookie9b5Gb Bb C E Ab
Gb9#5G flat ninth sharp fiveRookie9#5Gb Bb D E Ab
Gb9sus4G flat ninth suspended fourthRookie9sus4Gb B Db E Ab
Gb9sus2G flat ninth suspended secondRookie9sus2Gb Ab Db E Ab
Gb5G flat power chordAdvanced5Gb Db
Gb7b5G flat seventh flat fiveIntermediate7b5Gb Bb C E
Gb7#5G flat seventh sharp fiveRookie7#5Gb Bb D E
Gb6/9G flat six nineIntermediate6/9Gb Bb Db Eb Ab
Gb6G flat sixthIntermediate6Gb Bb Db Eb
Gbsus4G flat suspended fourthAdvancedsus4Gb B Db
Gbsus2G flat suspended secondAdvancedsus2Gb Ab Db
Gb13G flat thirteenthRookie13Gb Bb Db E Eb