Hợp âm: D#m9 - D sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#m9 - D sharp minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: D# F# A# C# F - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

D#m9

(D sharp minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtD# F# A# C# FCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế D#minor9 ; D#min9 ; D#m7/9 ; D#m7(add9) ; D#-7/9 ; D#-7(add9) ; D#min7/9 ; D#min7(add9) ;Hợp âm liên quan Ebm9 ;

Hợp âm [D#m9] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 x 11 11 11 13] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [D#m9]
Other [Ukulele] finger positions of [D#m9]

Hợp âm: D#m9 - D sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele