Hợp âm: E7sus4 - E dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E7sus4 - E dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: E A B D - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

E7sus4

(E dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtE A B DCấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 2 3 0] - Intermediate
[x 7 9 7 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [E7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [E7sus4]

Hợp âm: E7sus4 - E dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele