Hợp âm: Bm9 - B minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bm9 - B minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: B D F# A C# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Bm9

(B minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtB D F# A C#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Bminor9 ; Bmin9 ; Bm7/9 ; Bm7(add9) ; B-7/9 ; B-7(add9) ; Bmin7/9 ; Bmin7(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bm9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 0 2 2 2] - Intermediate
[7 x 7 7 7 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Bm9]

Hợp âm: Bm9 - B minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele