Hợp âm: Em9 - E minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Em9 - E minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: E G B D F# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Em9

(E minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE G B D F#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Eminor9 ; Emin9 ; Em7/9 ; Em7(add9) ; E-7/9 ; E-7(add9) ; Emin7/9 ; Emin7(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Em9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 0 0 0 2] - Rookie
[x 7 5 7 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Em9]
Other [Ukulele] finger positions of [Em9]

Hợp âm: Em9 - E minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele