Hợp âm: Gm13 - G minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gm13 - G minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: G A# D F E - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Gm13

(G minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtG A# D F ECấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Gminor13 ; Gmin13 ; Gm7/13 ; Gm7(add13) ; G-7(add13) ; G-7/13 ; Gmin7/13 ; Gmin7(add13) ; Gm7/6 ; Gm7(add6) ; G-7(add6) ; G-7/6 ; Gmin7/6 ; Gmin7(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gm13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 5 3 3 5 3] - Intermediate
[x 10 x 10 11 12] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gm13]
Other [Ukulele] finger positions of [Gm13]

Hợp âm: Gm13 - G minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele