Hợp âm: A7b5 - A seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A7b5 - A seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: A C# D# G - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

A7b5

(A seventh flat five)

LevelIntermediateCategoryMajor chord ; 7th chord ;
NodesA C# D# GInterval StructureR 3 m5 m7
Descriptiondoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Alternative Symbol A7(b5) ; A7(-5) ;Related Chords 

Chord [A7b5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 1 2 2 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [A7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [A7b5]

Hợp âm: A7b5 - A seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele