Hợp âm: C7sus2 - C dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C7sus2 - C dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: C D G A# - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

C7sus2

(C dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtC D G A#Cấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [C7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 0 3 3 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [C7sus2]

Hợp âm: C7sus2 - C dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele