Các Hợp âm Tông: G

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Tông: G

Ký hiệuTênMức độHọNốt
GaugG augmentedIntermediateaugG B D#
GdimG diminishedIntermediatedimG A# C#
Gº7G diminished seventhAdvancedº7G A# C# E
G7G dominant seventhAdvanced7G B D F
G7sus4G dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4G C D F
G7sus2G dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2G A D F
GG majorProfessionalmajorG B D
Gmaj9G major ninthRookiemaj9G B D F# A
Gmaj7G major seventhIntermediatemaj7G B D F#
Gmaj13G major thirteenthRookiemaj13G B D F# E
GmG minorProfessionalmG A# D
Gm11G minor eleventhIntermediatem11G A# D F C
Gm9G minor ninthRookiem9G A# D F A
Gm7G minor seventhAdvancedm7G A# D F
Gm7b5G minor seventh flat fiveIntermediatem7b5G A# C# F
Gm6G minor sixthIntermediatem6G A# D E
Gm13G minor thirteenthRookiem13G A# D F E
Gm(maj7)G minor with major seventhRookiem(maj7)G A# D F#
G9G ninthIntermediate9G B D F A
G9b5G ninth flat fiveRookie9b5G B C# F A
G9#5G ninth sharp fiveRookie9#5G B D# F A
G9sus4G ninth suspended fourthRookie9sus4G C D F A
G9sus2G ninth suspended secondRookie9sus2G A D F A
G5G power chordAdvanced5G D
G7b5G seventh flat fiveIntermediate7b5G B C# F
G7#5G seventh sharp fiveRookie7#5G B D# F
G6/9G six nineIntermediate6/9G B D E A
G6G sixthIntermediate6G B D E
Gsus4G suspended fourthAdvancedsus4G C D
Gsus2G suspended secondAdvancedsus2G A D
G13G thirteenthRookie13G B D F E