Hợp âm: Gm9 - G minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gm9 - G minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: G A# D F A - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

Gm9

(G minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG A# D F ACấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Gminor9 ; Gmin9 ; Gm7/9 ; Gm7(add9) ; G-7/9 ; G-7(add9) ; Gmin7/9 ; Gmin7(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gm9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 x 3 3 3 5] - Intermediate
[x 10 8 10 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gm9]
Other [Ukulele] finger positions of [Gm9]

Hợp âm: Gm9 - G minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele