Các Hợp âm Nhóm : Minor chords

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Nhóm: Minor chords

Ký hiệuTênMức độHọNốt
AdimA diminishedIntermediatedimA C D#
Aº7A diminished seventhAdvancedº7A C D# F#
AbdimA flat diminishedIntermediatedimAb B D
Abº7A flat diminished seventhAdvancedº7Ab B D F
AbmA flat minorProfessionalmAb B Eb
Abm11A flat minor eleventhIntermediatem11Ab B Eb Gb Db
Abm9A flat minor ninthRookiem9Ab B Eb Gb Bb
Abm7A flat minor seventhAdvancedm7Ab B Eb Gb
Abm7b5A flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Ab B D Gb
Abm6A flat minor sixthIntermediatem6Ab B Eb F
Abm13A flat minor thirteenthRookiem13Ab B Eb Gb F
Abm(maj7)A flat minor with major seventhRookiem(maj7)Ab B Eb G
AmA minorProfessionalmA C E
Am11A minor eleventhIntermediatem11A C E G D
Am9A minor ninthRookiem9A C E G B
Am7A minor seventhAdvancedm7A C E G
Am7b5A minor seventh flat fiveIntermediatem7b5A C D# G
Am6A minor sixthIntermediatem6A C E F#
Am13A minor thirteenthRookiem13A C E G F#
Am(maj7)A minor with major seventhRookiem(maj7)A C E G#
A#dimA sharp diminishedIntermediatedimA# C# E
A#º7A sharp diminished seventhAdvancedº7A# C# E G
A#mA sharp minorProfessionalmA# C# F
A#m11A sharp minor eleventhIntermediatem11A# C# F G# D#
A#m9A sharp minor ninthRookiem9A# C# F G# C
A#m7A sharp minor seventhAdvancedm7A# C# F G#
A#m7b5A sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5A# C# E G#
A#m6A sharp minor sixthIntermediatem6A# C# F G
A#m13A sharp minor thirteenthRookiem13A# C# F G# G
A#m(maj7)A sharp minor with major seventhRookiem(maj7)A# C# F A
BdimB diminishedIntermediatedimB D F
Bº7B diminished seventhAdvancedº7B D F G#
BbdimB flat diminishedIntermediatedimBb Db E
Bbº7B flat diminished seventhAdvancedº7Bb Db E G
BbmB flat minorProfessionalmBb Db F
Bbm11B flat minor eleventhIntermediatem11Bb Db F Ab Eb
Bbm9B flat minor ninthRookiem9Bb Db F Ab C
Bbm7B flat minor seventhAdvancedm7Bb Db F Ab
Bbm7b5B flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Bb Db E Ab
Bbm6B flat minor sixthIntermediatem6Bb Db F G
Bbm13B flat minor thirteenthRookiem13Bb Db F Ab G
Bbm(maj7)B flat minor with major seventhRookiem(maj7)Bb Db F A
BmB minorProfessionalmB D F#
Bm11B minor eleventhIntermediatem11B D F# A E
Bm9B minor ninthRookiem9B D F# A C#
Bm7B minor seventhAdvancedm7B D F# A
Bm7b5B minor seventh flat fiveIntermediatem7b5B D F A
Bm6B minor sixthIntermediatem6B D F# G#
Bm13B minor thirteenthRookiem13B D F# A G#
Bm(maj7)B minor with major seventhRookiem(maj7)B D F# A#
Cº7\AC (with A added as the lower note) diminished seventhAdvancedº7A C D# F# A
Cm6\AC (with A added as the lower note) minor sixthIntermediatem6A C D# G A
Cm\D#C (with D# added as the lower note) minorProfessionalmD# C D# G
Cm9\D#C (with D# added as the lower note) minor ninthRookiem9D# C D# G A# D
Cm7\D#C (with D# added as the lower note) minor seventhAdvancedm7D# C D# G A#
Cm\EbC (with Eb added as the lower note) minorProfessionalmEb C D# G
Cm9\EbC (with Eb added as the lower note) minor ninthRookiem9Eb C D# G A# D
Cm7\EbC (with Eb added as the lower note) minor seventhAdvancedm7Eb C D# G A#
Cm\GC (with G added as the lower note) minorProfessionalmG C D# G
CdimC diminishedIntermediatedimC D# F#
Cº7C diminished seventhAdvancedº7C D# F# A
CmC minorProfessionalmC D# G
Cm11C minor eleventhIntermediatem11C D# G A# F
Cm9C minor ninthRookiem9C D# G A# D
Cm7C minor seventhAdvancedm7C D# G A#
Cm7b5C minor seventh flat fiveIntermediatem7b5C D# F# A#
Cm6C minor sixthIntermediatem6C D# G A
Cm13C minor thirteenthRookiem13C D# G A# A
Cm(maj7)C minor with major seventhRookiem(maj7)C D# G B
C#dimC sharp diminishedIntermediatedimC# E G
C#º7C sharp diminished seventhAdvancedº7C# E G A#
C#mC sharp minorProfessionalmC# E G#
C#m11C sharp minor eleventhIntermediatem11C# E G# B F#
C#m9C sharp minor ninthRookiem9C# E G# B D#
C#m7C sharp minor seventhAdvancedm7C# E G# B
C#m7b5C sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5C# E G B
C#m6C sharp minor sixthIntermediatem6C# E G# A#
C#m13C sharp minor thirteenthRookiem13C# E G# B A#
C#m(maj7)C sharp minor with major seventhRookiem(maj7)C# E G# C
DdimD diminishedIntermediatedimD F G#
Dº7D diminished seventhAdvancedº7D F G# B
DbdimD flat diminishedIntermediatedimDb E G
Dbº7D flat diminished seventhAdvancedº7Db E G Bb
DbmD flat minorProfessionalmDb E Ab
Dbm11D flat minor eleventhIntermediatem11Db E Ab B Gb
Dbm9D flat minor ninthRookiem9Db E Ab B Eb
Dbm7D flat minor seventhAdvancedm7Db E Ab B
Dbm7b5D flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Db E G B
Dbm6D flat minor sixthIntermediatem6Db E Ab Bb
Dbm13D flat minor thirteenthRookiem13Db E Ab B Bb
Dbm(maj7)D flat minor with major seventhRookiem(maj7)Db E Ab C
DmD minorProfessionalmD F A
Dm11D minor eleventhIntermediatem11D F A C G
Dm9D minor ninthRookiem9D F A C E
Dm7D minor seventhAdvancedm7D F A C
Dm7b5D minor seventh flat fiveIntermediatem7b5D F G# C
Dm6D minor sixthIntermediatem6D F A B
Dm13D minor thirteenthRookiem13D F A C B
Dm(maj7)D minor with major seventhRookiem(maj7)D F A C#
D#dimD sharp diminishedIntermediatedimD# F# A
D#º7D sharp diminished seventhAdvancedº7D# F# A C
D#mD sharp minorProfessionalmD# F# A#
D#m11D sharp minor eleventhIntermediatem11D# F# A# C# G#
D#m9D sharp minor ninthRookiem9D# F# A# C# F
D#m7D sharp minor seventhAdvancedm7D# F# A# C#
D#m7b5D sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5D# F# A C#
D#m6D sharp minor sixthIntermediatem6D# F# A# C
D#m13D sharp minor thirteenthRookiem13D# F# A# C# C
D#m(maj7)D sharp minor with major seventhRookiem(maj7)D# F# A# D
EdimE diminishedIntermediatedimE G A#
Eº7E diminished seventhAdvancedº7E G A# C#
EbdimE flat diminishedIntermediatedimEb Gb A
Ebº7E flat diminished seventhAdvancedº7Eb Gb A C
EbmE flat minorProfessionalmEb Gb Bb
Ebm11E flat minor eleventhIntermediatem11Eb Gb Bb Db Ab
Ebm9E flat minor ninthRookiem9Eb Gb Bb Db F
Ebm7E flat minor seventhAdvancedm7Eb Gb Bb Db
Ebm7b5E flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Eb Gb A Db
Ebm6E flat minor sixthIntermediatem6Eb Gb Bb C
Ebm13E flat minor thirteenthRookiem13Eb Gb Bb Db C
Ebm(maj7)E flat minor with major seventhRookiem(maj7)Eb Gb Bb D
EmE minorProfessionalmE G B
Em11E minor eleventhIntermediatem11E G B D A
Em9E minor ninthRookiem9E G B D F#
Em7E minor seventhAdvancedm7E G B D
Em7b5E minor seventh flat fiveIntermediatem7b5E G A# D
Em6E minor sixthIntermediatem6E G B C#
Em13E minor thirteenthRookiem13E G B D C#
Em(maj7)E minor with major seventhRookiem(maj7)E G B D#
FdimF diminishedIntermediatedimF G# B
Fº7F diminished seventhAdvancedº7F G# B D
FmF minorProfessionalmF G# C
Fm11F minor eleventhIntermediatem11F G# C D# A#
Fm9F minor ninthRookiem9F G# C D# G
Fm7F minor seventhAdvancedm7F G# C D#
Fm7b5F minor seventh flat fiveIntermediatem7b5F G# B D#
Fm6F minor sixthIntermediatem6F G# C D
Fm13F minor thirteenthRookiem13F G# C D# D
Fm(maj7)F minor with major seventhRookiem(maj7)F G# C E
F#dimF sharp diminishedIntermediatedimF# A C
F#º7F sharp diminished seventhAdvancedº7F# A C D#
F#mF sharp minorProfessionalmF# A C#
F#m11F sharp minor eleventhIntermediatem11F# A C# E B
F#m9F sharp minor ninthRookiem9F# A C# E G#
F#m7F sharp minor seventhAdvancedm7F# A C# E
F#m7b5F sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5F# A C E
F#m6F sharp minor sixthIntermediatem6F# A C# D#
F#m13F sharp minor thirteenthRookiem13F# A C# E D#
F#m(maj7)F sharp minor with major seventhRookiem(maj7)F# A C# F
GdimG diminishedIntermediatedimG A# C#
Gº7G diminished seventhAdvancedº7G A# C# E
GbdimG flat diminishedIntermediatedimGb A C
Gbº7G flat diminished seventhAdvancedº7Gb A C Eb
GbmG flat minorProfessionalmGb A Db
Gbm11G flat minor eleventhIntermediatem11Gb A Db E B
Gbm9G flat minor ninthRookiem9Gb A Db E Ab
Gbm7G flat minor seventhAdvancedm7Gb A Db E
Gbm7b5G flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Gb A C E
Gbm6G flat minor sixthIntermediatem6Gb A Db Eb
Gbm13G flat minor thirteenthRookiem13Gb A Db E Eb
Gbm(maj7)G flat minor with major seventhRookiem(maj7)Gb A Db F
GmG minorProfessionalmG A# D
Gm11G minor eleventhIntermediatem11G A# D F C
Gm9G minor ninthRookiem9G A# D F A
Gm7G minor seventhAdvancedm7G A# D F
Gm7b5G minor seventh flat fiveIntermediatem7b5G A# C# F
Gm6G minor sixthIntermediatem6G A# D E
Gm13G minor thirteenthRookiem13G A# D F E
Gm(maj7)G minor with major seventhRookiem(maj7)G A# D F#
G#dimG sharp diminishedIntermediatedimG# B D
G#º7G sharp diminished seventhAdvancedº7G# B D F
G#mG sharp minorProfessionalmG# B D#
G#m11G sharp minor eleventhIntermediatem11G# B D# F# C#
G#m9G sharp minor ninthRookiem9G# B D# F# A#
G#m7G sharp minor seventhAdvancedm7G# B D# F#
G#m7b5G sharp minor seventh flat fiveIntermediatem7b5G# B D F#
G#m6G sharp minor sixthIntermediatem6G# B D# F
G#m13G sharp minor thirteenthRookiem13G# B D# F# F
G#m(maj7)G sharp minor with major seventhRookiem(maj7)G# B D# G