Hợp âm: Am - A minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Am - A minor - basic minor triad - Các note cấu thành: A C E - Cấu trúc quãng: R m3 5

Am

(A minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtA C ECấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Amin ; A- ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Am] - 6 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 1 0] - Rookie
[5 7 7 5 5 5] - Intermediate
[x 12 14 14 13 12] - Intermediate
[x x 7 5 5 8] - Advanced
[x x 7 9 10 8] - Advanced
[x 12 10 9 10 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Am]
Other [Ukulele] finger positions of [Am]

Hợp âm: Am - A minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele