Các Hợp âm Tông: Eb

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Tông: Eb

Ký hiệuTênMức độHọNốt
EbaugE flat augmentedIntermediateaugEb G B
EbdimE flat diminishedIntermediatedimEb Gb A
Ebº7E flat diminished seventhAdvancedº7Eb Gb A C
Eb7E flat dominant seventhAdvanced7Eb G Bb Db
Eb7sus4E flat dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4Eb Ab Bb Db
Eb7sus2E flat dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2Eb F Bb Db
EbE flat majorProfessionalmajorEb G Bb
Ebmaj9E flat major ninthRookiemaj9Eb G Bb D F
Ebmaj7E flat major seventhIntermediatemaj7Eb G Bb D
Ebmaj13E flat major thirteenthRookiemaj13Eb G Bb D C
EbmE flat minorProfessionalmEb Gb Bb
Ebm11E flat minor eleventhIntermediatem11Eb Gb Bb Db Ab
Ebm9E flat minor ninthRookiem9Eb Gb Bb Db F
Ebm7E flat minor seventhAdvancedm7Eb Gb Bb Db
Ebm7b5E flat minor seventh flat fiveIntermediatem7b5Eb Gb A Db
Ebm6E flat minor sixthIntermediatem6Eb Gb Bb C
Ebm13E flat minor thirteenthRookiem13Eb Gb Bb Db C
Ebm(maj7)E flat minor with major seventhRookiem(maj7)Eb Gb Bb D
Eb9E flat ninthIntermediate9Eb G Bb Db F
Eb9b5E flat ninth flat fiveRookie9b5Eb G A Db F
Eb9#5E flat ninth sharp fiveRookie9#5Eb G B Db F
Eb9sus4E flat ninth suspended fourthRookie9sus4Eb Ab Bb Db F
Eb9sus2E flat ninth suspended secondRookie9sus2Eb F Bb Db F
Eb5E flat power chordAdvanced5Eb Bb
Eb7b5E flat seventh flat fiveIntermediate7b5Eb G A Db
Eb7#5E flat seventh sharp fiveRookie7#5Eb G B Db
Eb6/9E flat six nineIntermediate6/9Eb G Bb C F
Eb6E flat sixthIntermediate6Eb G Bb C
Ebsus4E flat suspended fourthAdvancedsus4Eb Ab Bb
Ebsus2E flat suspended secondAdvancedsus2Eb F Bb
Eb13E flat thirteenthRookie13Eb G Bb Db C