Các Hợp âm Nhóm : 6th chords

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Nhóm: 6th chords

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Abmaj13A flat major thirteenthRookiemaj13Ab C Eb G F
Abm6A flat minor sixthIntermediatem6Ab B Eb F
Abm13A flat minor thirteenthRookiem13Ab B Eb Gb F
Ab6/9A flat six nineIntermediate6/9Ab C Eb F Bb
Ab6A flat sixthIntermediate6Ab C Eb F
Ab13A flat thirteenthRookie13Ab C Eb Gb F
Amaj13A major thirteenthRookiemaj13A C# E G# F#
Am6A minor sixthIntermediatem6A C E F#
Am13A minor thirteenthRookiem13A C E G F#
A#maj13A sharp major thirteenthRookiemaj13A# D F A G
A#m6A sharp minor sixthIntermediatem6A# C# F G
A#m13A sharp minor thirteenthRookiem13A# C# F G# G
A#6/9A sharp six nineIntermediate6/9A# D F G C
A#6A sharp sixthIntermediate6A# D F G
A#13A sharp thirteenthRookie13A# D F G# G
A6/9A six nineIntermediate6/9A C# E F# B
A6A sixthIntermediate6A C# E F#
A13A thirteenthRookie13A C# E G F#
Bbmaj13B flat major thirteenthRookiemaj13Bb D F A G
Bbm6B flat minor sixthIntermediatem6Bb Db F G
Bbm13B flat minor thirteenthRookiem13Bb Db F Ab G
Bb6/9B flat six nineIntermediate6/9Bb D F G C
Bb6B flat sixthIntermediate6Bb D F G
Bb13B flat thirteenthRookie13Bb D F Ab G
Bmaj13B major thirteenthRookiemaj13B D# F# A# G#
Bm6B minor sixthIntermediatem6B D F# G#
Bm13B minor thirteenthRookiem13B D F# A G#
B6/9B six nineIntermediate6/9B D# F# G# C#
B6B sixthIntermediate6B D# F# G#
B13B thirteenthRookie13B D# F# A G#
Cm6\AC (with A added as the lower note) minor sixthIntermediatem6A C D# G A
C13\A#C (with A# added as the lower note) thirteenthRookie13A# C E G A# A
C13\BbC (with Bb added as the lower note) thirteenthRookie13Bb C E G A# A
C6/9\EC (with E added as the lower note) six nineIntermediate6/9E C E G A D
C6/9\GC (with G added as the lower note) six nineIntermediate6/9G C E G A D
C6\GC (with G added as the lower note) sixthIntermediate6G C E G A
Cmaj13C major thirteenthRookiemaj13C E G B A
Cm6C minor sixthIntermediatem6C D# G A
Cm13C minor thirteenthRookiem13C D# G A# A
C#maj13C sharp major thirteenthRookiemaj13C# F G# C A#
C#m6C sharp minor sixthIntermediatem6C# E G# A#
C#m13C sharp minor thirteenthRookiem13C# E G# B A#
C#6/9C sharp six nineIntermediate6/9C# F G# A# D#
C#6C sharp sixthIntermediate6C# F G# A#
C#13C sharp thirteenthRookie13C# F G# B A#
C6/9C six nineIntermediate6/9C E G A D
C6C sixthIntermediate6C E G A
C13C thirteenthRookie13C E G A# A
Dbmaj13D flat major thirteenthRookiemaj13Db F Ab C Bb
Dbm6D flat minor sixthIntermediatem6Db E Ab Bb
Dbm13D flat minor thirteenthRookiem13Db E Ab B Bb
Db6/9D flat six nineIntermediate6/9Db F Ab Bb Eb
Db6D flat sixthIntermediate6Db F Ab Bb
Db13D flat thirteenthRookie13Db F Ab B Bb
Dmaj13D major thirteenthRookiemaj13D F# A C# B
Dm6D minor sixthIntermediatem6D F A B
Dm13D minor thirteenthRookiem13D F A C B
D#maj13D sharp major thirteenthRookiemaj13D# G A# D C
D#m6D sharp minor sixthIntermediatem6D# F# A# C
D#m13D sharp minor thirteenthRookiem13D# F# A# C# C
D#6/9D sharp six nineIntermediate6/9D# G A# C F
D#6D sharp sixthIntermediate6D# G A# C
D#13D sharp thirteenthRookie13D# G A# C# C
D6/9D six nineIntermediate6/9D F# A B E
D6D sixthIntermediate6D F# A B
D13D thirteenthRookie13D F# A C B
Ebmaj13E flat major thirteenthRookiemaj13Eb G Bb D C
Ebm6E flat minor sixthIntermediatem6Eb Gb Bb C
Ebm13E flat minor thirteenthRookiem13Eb Gb Bb Db C
Eb6/9E flat six nineIntermediate6/9Eb G Bb C F
Eb6E flat sixthIntermediate6Eb G Bb C
Eb13E flat thirteenthRookie13Eb G Bb Db C
Emaj13E major thirteenthRookiemaj13E G# B D# C#
Em6E minor sixthIntermediatem6E G B C#
Em13E minor thirteenthRookiem13E G B D C#
E6/9E six nineIntermediate6/9E G# B C# F#
E6E sixthIntermediate6E G# B C#
E13E thirteenthRookie13E G# B D C#
Fmaj13F major thirteenthRookiemaj13F A C E D
Fm6F minor sixthIntermediatem6F G# C D
Fm13F minor thirteenthRookiem13F G# C D# D
F#maj13F sharp major thirteenthRookiemaj13F# A# C# F D#
F#m6F sharp minor sixthIntermediatem6F# A C# D#
F#m13F sharp minor thirteenthRookiem13F# A C# E D#
F#6/9F sharp six nineIntermediate6/9F# A# C# D# G#
F#6F sharp sixthIntermediate6F# A# C# D#
F#13F sharp thirteenthRookie13F# A# C# E D#
F6/9F six nineIntermediate6/9F A C D G
F6F sixthIntermediate6F A C D
F13F thirteenthRookie13F A C D# D
Gbmaj13G flat major thirteenthRookiemaj13Gb Bb Db F Eb
Gbm6G flat minor sixthIntermediatem6Gb A Db Eb
Gbm13G flat minor thirteenthRookiem13Gb A Db E Eb
Gb6/9G flat six nineIntermediate6/9Gb Bb Db Eb Ab
Gb6G flat sixthIntermediate6Gb Bb Db Eb
Gb13G flat thirteenthRookie13Gb Bb Db E Eb
Gmaj13G major thirteenthRookiemaj13G B D F# E
Gm6G minor sixthIntermediatem6G A# D E
Gm13G minor thirteenthRookiem13G A# D F E
G#maj13G sharp major thirteenthRookiemaj13G# C D# G F
G#m6G sharp minor sixthIntermediatem6G# B D# F
G#m13G sharp minor thirteenthRookiem13G# B D# F# F
G#6/9G sharp six nineIntermediate6/9G# C D# F A#
G#6G sharp sixthIntermediate6G# C D# F
G#13G sharp thirteenthRookie13G# C D# F# F
G6/9G six nineIntermediate6/9G B D E A
G6G sixthIntermediate6G B D E
G13G thirteenthRookie13G B D F E