Hợp âm: Cm6\A - C (with A added as the lower note) minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm6\A - C (with A added as the lower note) minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: A C D# G A - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Cm6\A

(C (with A added as the lower note) minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtA C D# G ACấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Cminor6\A ; Cmin6\A ; C-6\A ;Hợp âm liên quan Cm6 ;

Hợp âm [Cm6\A] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 1 0 1 3] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Cm6\A]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm6\A]

Hợp âm: Cm6\A - C (with A added as the lower note) minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele