Các Hợp âm Họ: dim

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: dim

Ký hiệuTênMức độHọNốt
AdimA diminishedIntermediatedimA C D#
AbdimA flat diminishedIntermediatedimAb B D
A#dimA sharp diminishedIntermediatedimA# C# E
BdimB diminishedIntermediatedimB D F
BbdimB flat diminishedIntermediatedimBb Db E
CdimC diminishedIntermediatedimC D# F#
C#dimC sharp diminishedIntermediatedimC# E G
DdimD diminishedIntermediatedimD F G#
DbdimD flat diminishedIntermediatedimDb E G
D#dimD sharp diminishedIntermediatedimD# F# A
EdimE diminishedIntermediatedimE G A#
EbdimE flat diminishedIntermediatedimEb Gb A
FdimF diminishedIntermediatedimF G# B
F#dimF sharp diminishedIntermediatedimF# A C
GdimG diminishedIntermediatedimG A# C#
GbdimG flat diminishedIntermediatedimGb A C
G#dimG sharp diminishedIntermediatedimG# B D