Hợp âm: Cdim - C diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cdim - C diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: C D# F# - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Cdim

(C diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtC D# F#Cấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Cdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 1 x 1 1] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Cdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Cdim]

Hợp âm: Cdim - C diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele