Hợp âm: Gdim - G diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gdim - G diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: G A# C# - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Gdim

(G diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtG A# C#Cấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x x 0 2 3] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Gdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Gdim]

Hợp âm: Gdim - G diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele