Các Hợp âm Họ: m11

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: m11

Ký hiệuTênMức độHọNốt
Abm11A flat minor eleventhIntermediatem11Ab B Eb Gb Db
Am11A minor eleventhIntermediatem11A C E G D
A#m11A sharp minor eleventhIntermediatem11A# C# F G# D#
Bbm11B flat minor eleventhIntermediatem11Bb Db F Ab Eb
Bm11B minor eleventhIntermediatem11B D F# A E
Cm11C minor eleventhIntermediatem11C D# G A# F
C#m11C sharp minor eleventhIntermediatem11C# E G# B F#
Dbm11D flat minor eleventhIntermediatem11Db E Ab B Gb
Dm11D minor eleventhIntermediatem11D F A C G
D#m11D sharp minor eleventhIntermediatem11D# F# A# C# G#
Ebm11E flat minor eleventhIntermediatem11Eb Gb Bb Db Ab
Em11E minor eleventhIntermediatem11E G B D A
Fm11F minor eleventhIntermediatem11F G# C D# A#
F#m11F sharp minor eleventhIntermediatem11F# A C# E B
Gbm11G flat minor eleventhIntermediatem11Gb A Db E B
Gm11G minor eleventhIntermediatem11G A# D F C
G#m11G sharp minor eleventhIntermediatem11G# B D# F# C#