Các Hợp âm Họ: major

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: major

Ký hiệuTênMức độHọNốt
AbA flat majorProfessionalmajorAb C Eb
AA majorProfessionalmajorA C# E
A#A sharp majorProfessionalmajorA# D F
BbB flat majorProfessionalmajorBb D F
BB majorProfessionalmajorB D# F#
C\EC (with E added as the lower note) majorProfessionalmajorE C E G
C\GC (with G added as the lower note) majorProfessionalmajorG C E G
CC majorProfessionalmajorC E G
C#C sharp majorProfessionalmajorC# F G#
DbD flat majorProfessionalmajorDb F Ab
DD majorProfessionalmajorD F# A
D#D sharp majorProfessionalmajorD# G A#
EbE flat majorProfessionalmajorEb G Bb
EE majorProfessionalmajorE G# B
FF majorProfessionalmajorF A C
F#F sharp majorProfessionalmajorF# A# C#
GbG flat majorProfessionalmajorGb Bb Db
GG majorProfessionalmajorG B D
G#G sharp majorProfessionalmajorG# C D#