Các Hợp âm Tông: B

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Tông: B

Ký hiệuTênMức độHọNốt
BaugB augmentedIntermediateaugB D# G
BdimB diminishedIntermediatedimB D F
Bº7B diminished seventhAdvancedº7B D F G#
B7B dominant seventhAdvanced7B D# F# A
B7sus4B dominant seventh suspended fourthIntermediate7sus4B E F# A
B7sus2B dominant seventh suspended secondIntermediate7sus2B C# F# A
BB majorProfessionalmajorB D# F#
Bmaj9B major ninthRookiemaj9B D# F# A# C#
Bmaj7B major seventhIntermediatemaj7B D# F# A#
Bmaj13B major thirteenthRookiemaj13B D# F# A# G#
BmB minorProfessionalmB D F#
Bm11B minor eleventhIntermediatem11B D F# A E
Bm9B minor ninthRookiem9B D F# A C#
Bm7B minor seventhAdvancedm7B D F# A
Bm7b5B minor seventh flat fiveIntermediatem7b5B D F A
Bm6B minor sixthIntermediatem6B D F# G#
Bm13B minor thirteenthRookiem13B D F# A G#
Bm(maj7)B minor with major seventhRookiem(maj7)B D F# A#
B9B ninthIntermediate9B D# F# A C#
B9b5B ninth flat fiveRookie9b5B D# F A C#
B9#5B ninth sharp fiveRookie9#5B D# G A C#
B9sus4B ninth suspended fourthRookie9sus4B E F# A C#
B9sus2B ninth suspended secondRookie9sus2B C# F# A C#
B5B power chordAdvanced5B F#
B7b5B seventh flat fiveIntermediate7b5B D# F A
B7#5B seventh sharp fiveRookie7#5B D# G A
B6/9B six nineIntermediate6/9B D# F# G# C#
B6B sixthIntermediate6B D# F# G#
Bsus4B suspended fourthAdvancedsus4B E F#
Bsus2B suspended secondAdvancedsus2B C# F#
B13B thirteenthRookie13B D# F# A G#