Hợp âm: Bm - B minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bm - B minor - basic minor triad - Các note cấu thành: B D F# - Cấu trúc quãng: R m3 5

Bm

(B minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtB D F#Cấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Bmin ; B- ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bm] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[7 9 9 7 7 7] - Intermediate
[x 2 4 4 3 2] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bm]
Other [Ukulele] finger positions of [Bm]

Hợp âm: Bm - B minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele