Hợp âm: B - B major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B - B major - basic major triad - Các note cấu thành: B D# F# - Cấu trúc quãng: R 3 5

B

(B major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtB D# F#Cấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế BM ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 4 4 4 2] - Intermediate
[7 9 9 8 7 7] - Intermediate
[7 6 4 4 4 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [B]
Other [Ukulele] finger positions of [B]

Hợp âm: B - B major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele