Hợp âm: B7sus4 - B dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B7sus4 - B dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: B E F# A - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

B7sus4

(B dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtB E F# ACấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 4 2 5 2] - Intermediate
[7 9 7 9 7 7] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [B7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [B7sus4]

Hợp âm: B7sus4 - B dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele