Các Hợp âm Họ: m

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Họ: m

Ký hiệuTênMức độHọNốt
AbmA flat minorProfessionalmAb B Eb
AmA minorProfessionalmA C E
A#mA sharp minorProfessionalmA# C# F
BbmB flat minorProfessionalmBb Db F
BmB minorProfessionalmB D F#
Cm\D#C (with D# added as the lower note) minorProfessionalmD# C D# G
Cm\EbC (with Eb added as the lower note) minorProfessionalmEb C D# G
Cm\GC (with G added as the lower note) minorProfessionalmG C D# G
CmC minorProfessionalmC D# G
C#mC sharp minorProfessionalmC# E G#
DbmD flat minorProfessionalmDb E Ab
DmD minorProfessionalmD F A
D#mD sharp minorProfessionalmD# F# A#
EbmE flat minorProfessionalmEb Gb Bb
EmE minorProfessionalmE G B
FmF minorProfessionalmF G# C
F#mF sharp minorProfessionalmF# A C#
GbmG flat minorProfessionalmGb A Db
GmG minorProfessionalmG A# D
G#mG sharp minorProfessionalmG# B D#