Hợp âm: C#m - C sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#m - C sharp minor - basic minor triad - Các note cấu thành: C# E G# - Cấu trúc quãng: R m3 5

C#m

(C sharp minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtC# E G#Cấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế C#min ; C#- ;Hợp âm liên quan Dbm ;

Hợp âm [C#m] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 2 1 3 x] - Intermediate
[x 4 6 6 5 4] - Intermediate
[9 11 11 9 9 9] - Intermediate
[x x 11 9 9 12] - Advanced
[x x 11 13 14 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C#m]
Other [Ukulele] finger positions of [C#m]

Hợp âm: C#m - C sharp minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele