Hợp âm: Ebm - E flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebm - E flat minor - basic minor triad - Các note cấu thành: Eb Gb Bb - Cấu trúc quãng: R m3 5

Ebm

(E flat minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtEb Gb BbCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Ebmin ; Eb- ;Hợp âm liên quan D#m ;

Hợp âm [Ebm] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[11 13 13 11 11 11] - Intermediate
[x 6 8 8 7 6] - Intermediate
[x 6 4 3 4 x] - Advanced
[x x 13 11 11 14] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ebm]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebm]

Hợp âm: Ebm - E flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele