Hợp âm: Em - E minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Em - E minor - basic minor triad - Các note cấu thành: E G B - Cấu trúc quãng: R m3 5

Em

(E minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtE G BCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Emin ; E- ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Em] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 0 0 0] - Rookie
[x 7 9 9 8 7] - Intermediate
[x x 2 4 5 3] - Advanced
[x 7 5 4 5 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Em]
Other [Ukulele] finger positions of [Em]

Hợp âm: Em - E minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele