Hợp âm: Cm\G - C (with G added as the lower note) minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm\G - C (with G added as the lower note) minor - basic minor triad - Các note cấu thành: G C D# G - Cấu trúc quãng: R m3 5

Cm\G

(C (with G added as the lower note) minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtG C D# GCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Cmin\G ; C-\G ;Hợp âm liên quan Cm ;

Hợp âm [Cm\G] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 3 5 5 4 3] - Intermediate
[x x 5 8 8 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cm\G]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm\G]

Hợp âm: Cm\G - C (with G added as the lower note) minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele