Các Hợp âm Mức độ: Professional

Tìm hiểu các Hợp âm guitar/ukulele theo Mức độ: Professional

Ký hiệuTênMức độHọNốt
AbA flat majorProfessionalmajorAb C Eb
AbmA flat minorProfessionalmAb B Eb
AA majorProfessionalmajorA C# E
AmA minorProfessionalmA C E
A#A sharp majorProfessionalmajorA# D F
A#mA sharp minorProfessionalmA# C# F
BbB flat majorProfessionalmajorBb D F
BbmB flat minorProfessionalmBb Db F
BB majorProfessionalmajorB D# F#
BmB minorProfessionalmB D F#
Cm\D#C (with D# added as the lower note) minorProfessionalmD# C D# G
C\EC (with E added as the lower note) majorProfessionalmajorE C E G
Cm\EbC (with Eb added as the lower note) minorProfessionalmEb C D# G
C\GC (with G added as the lower note) majorProfessionalmajorG C E G
Cm\GC (with G added as the lower note) minorProfessionalmG C D# G
CC majorProfessionalmajorC E G
CmC minorProfessionalmC D# G
C#C sharp majorProfessionalmajorC# F G#
C#mC sharp minorProfessionalmC# E G#
DbD flat majorProfessionalmajorDb F Ab
DbmD flat minorProfessionalmDb E Ab
DD majorProfessionalmajorD F# A
DmD minorProfessionalmD F A
D#D sharp majorProfessionalmajorD# G A#
D#mD sharp minorProfessionalmD# F# A#
EbE flat majorProfessionalmajorEb G Bb
EbmE flat minorProfessionalmEb Gb Bb
EE majorProfessionalmajorE G# B
EmE minorProfessionalmE G B
FF majorProfessionalmajorF A C
FmF minorProfessionalmF G# C
F#F sharp majorProfessionalmajorF# A# C#
F#mF sharp minorProfessionalmF# A C#
GbG flat majorProfessionalmajorGb Bb Db
GbmG flat minorProfessionalmGb A Db
GG majorProfessionalmajorG B D
GmG minorProfessionalmG A# D
G#G sharp majorProfessionalmajorG# C D#
G#mG sharp minorProfessionalmG# B D#