Hợp âm: Gm - G minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gm - G minor - basic minor triad - Các note cấu thành: G A# D - Cấu trúc quãng: R m3 5

Gm

(G minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtG A# DCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Gmin ; G- ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gm] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 1 0 0 2 2] - Intermediate
[x 10 12 12 11 10] - Intermediate
[x x 5 3 3 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gm]
Other [Ukulele] finger positions of [Gm]

Hợp âm: Gm - G minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele