Hợp âm: Cm\Eb - C (with Eb added as the lower note) minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm\Eb - C (with Eb added as the lower note) minor - basic minor triad - Các note cấu thành: Eb C D# G - Cấu trúc quãng: R m3 5

Cm\Eb

(C (with Eb added as the lower note) minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtEb C D# GCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Cmin\Eb ; C-\Eb ;Hợp âm liên quan Cm ; Cm\D# ;

Hợp âm [Cm\Eb] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 6 5 5 4 x] - Advanced
[x 6 5 5 8 x] - Advanced
[11 x 10 12 13 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Cm\Eb]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm\Eb]

Hợp âm: Cm\Eb - C (with Eb added as the lower note) minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele