Hợp âm: Cm - C minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm - C minor - basic minor triad - Các note cấu thành: C D# G - Cấu trúc quãng: R m3 5

Cm

(C minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtC D# GCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Cmin ; C- ;Hợp âm liên quan Cm\D# ; Cm\G ; Cm\Eb ;

Hợp âm [Cm] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 3 5 5 4 3] - Intermediate
[8 10 10 8 8 8] - Intermediate
[x 3 1 0 1 x] - Intermediate
[10 12 13 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cm]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm]

Hợp âm: Cm - C minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele