Hợp âm: Abm - A flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abm - A flat minor - basic minor triad - Các note cấu thành: Ab B Eb - Cấu trúc quãng: R m3 5

Abm

(A flat minor)

Mức độProfessionalDanh mụcMinor chord ;
NốtAb B EbCấu trúc quãngR m3 5
Mô tảbasic minor triad
Ký hiệu thay thế Abmin ; Ab- ;Hợp âm liên quan G#m ;

Hợp âm [Abm] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 11 13 13 12 11] - Intermediate
[4 6 6 4 4 4] - Intermediate
[x x 6 8 9 7] - Advanced
[x 11 9 8 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abm]
Other [Ukulele] finger positions of [Abm]

Hợp âm: Abm - A flat minor - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele