Hợp âm: Ddim - D diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ddim - D diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: D F G# - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Ddim

(D diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtD F G#Cấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Ddim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 1 3 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Ddim]
Other [Ukulele] finger positions of [Ddim]

Hợp âm: Ddim - D diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele