Hợp âm: Adim - A diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Adim - A diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: A C D# - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Adim

(A diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtA C D#Cấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Adim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 1 2 1 x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Adim]
Other [Ukulele] finger positions of [Adim]

Hợp âm: Adim - A diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele