Hợp âm: Cm6 - C minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Cm6 - C minor sixth - normal minor chord with added 6th - Các note cấu thành: C D# G A - Cấu trúc quãng: R m3 5 6

Cm6

(C minor sixth)

LevelIntermediateCategoryMinor chord ; 6th chord ;
NodesC D# G AInterval StructureR m3 5 6
Descriptionnormal minor chord with added 6th
Alternative Symbol Cminor6 ; Cmin6 ; C-6 ;Related Chords Cm6\A ;

Chord [Cm6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[8 10 10 8 10 8] - Intermediate
[x 3 x 2 4 3] - Advanced
[8 x 7 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Cm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Cm6]

Hợp âm: Cm6 - C minor sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele