Hợp âm: Em13 - E minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Em13 - E minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: E G B D C# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Em13

(E minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtE G B D C#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Eminor13 ; Emin13 ; Em7/13 ; Em7(add13) ; E-7(add13) ; E-7/13 ; Emin7/13 ; Emin7(add13) ; Em7/6 ; Em7(add6) ; E-7(add6) ; E-7/6 ; Emin7/6 ; Emin7(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Em13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 0 0 2 2] - Rookie
[x 7 x 7 8 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Em13]
Other [Ukulele] finger positions of [Em13]

Hợp âm: Em13 - E minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele