Hợp âm: Am13 - A minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Am13 - A minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: A C E G F# - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Am13

(A minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtA C E G F#Cấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Aminor13 ; Amin13 ; Am7/13 ; Am7(add13) ; A-7(add13) ; A-7/13 ; Amin7/13 ; Amin7(add13) ; Am7/6 ; Am7(add6) ; A-7(add6) ; A-7/6 ; Amin7/6 ; Amin7(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Am13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 0 1 2] - Rookie
[5 7 5 5 7 5] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Am13]
Other [Ukulele] finger positions of [Am13]

Hợp âm: Am13 - A minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele