Hợp âm: Amaj13 - A major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Amaj13 - A major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: A C# E G# F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Amaj13

(A major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtA C# E G# F#Cấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế AM13 ; AMaj7(add13) ; AM7(add13) ; Amajor7(add13) ; AM7/13 ; AMaj7/13 ; AM6 ; AMaj7(add6) ; AM7(add6) ; Amajor7(add6) ; AM7/6 ; AMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Amaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 1 2 2] - Intermediate
[5 4 4 4 5 4] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Amaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Amaj13]

Hợp âm: Amaj13 - A major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele