Hợp âm: Dm13 - D minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dm13 - D minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: D F A C B - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Dm13

(D minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtD F A C BCấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Dminor13 ; Dmin13 ; Dm7/13 ; Dm7(add13) ; D-7(add13) ; D-7/13 ; Dmin7/13 ; Dmin7(add13) ; Dm7/6 ; Dm7(add6) ; D-7(add6) ; D-7/6 ; Dmin7/6 ; Dmin7(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Dm13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 0 4 1 1] - Intermediate
[10 12 10 10 12 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dm13]
Other [Ukulele] finger positions of [Dm13]

Hợp âm: Dm13 - D minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele