Hợp âm: Dbm13 - D flat minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Dbm13 - D flat minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: Db E Ab B Bb - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Dbm13

(D flat minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtDb E Ab B BbCấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Dbminor13 ; Dbmin13 ; Dbm7/13 ; Dbm7(add13) ; Db-7(add13) ; Db-7/13 ; Dbmin7/13 ; Dbmin7(add13) ; Dbm7/6 ; Dbm7(add6) ; Db-7(add6) ; Db-7/6 ; Dbmin7/6 ; Dbmin7(add6) ;Hợp âm liên quan C#m13 ;

Hợp âm [Dbm13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 x 4 5 6] - Advanced
[9 11 9 9 11 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Dbm13]
Other [Ukulele] finger positions of [Dbm13]

Hợp âm: Dbm13 - D flat minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele