Hợp âm: F#maj13 - F sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#maj13 - F sharp major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: F# A# C# F D# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

F#maj13

(F sharp major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtF# A# C# F D#Cấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế F#M13 ; F#Maj7(add13) ; F#M7(add13) ; F#major7(add13) ; F#M7/13 ; F#Maj7/13 ; F#M6 ; F#Maj7(add6) ; F#M7(add6) ; F#major7(add6) ; F#M7/6 ; F#Maj7/6 ;Hợp âm liên quan Gbmaj13 ;

Hợp âm [F#maj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 1 1 1 2 1] - Advanced
[x 9 x 10 11 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#maj13]
Other [Ukulele] finger positions of [F#maj13]

Hợp âm: F#maj13 - F sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele