Hợp âm: Emaj13 - E major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Emaj13 - E major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: E G# B D# C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Emaj13

(E major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtE G# B D# C#Cấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế EM13 ; EMaj7(add13) ; EM7(add13) ; Emajor7(add13) ; EM7/13 ; EMaj7/13 ; EM6 ; EMaj7(add6) ; EM7(add6) ; Emajor7(add6) ; EM7/6 ; EMaj7/6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Emaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 1 1 2 2] - Advanced
[12 11 11 11 12 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Emaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Emaj13]

Hợp âm: Emaj13 - E major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele