Hợp âm: C6/9\E - C (with E added as the lower note) six nine - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C6/9\E - C (with E added as the lower note) six nine - normal major chord with added 6th and 9th - Các note cấu thành: E C E G A D - Cấu trúc quãng: R 3 5 6 9

C6/9\E

(C (with E added as the lower note) six nine)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ; 9th chord ;
NốtE C E G A DCấu trúc quãngR 3 5 6 9
Mô tảnormal major chord with added 6th and 9th
Ký hiệu thay thế C6(add9)\E ; CMaj6(add9)\E ; CM6(add9)\E ;Hợp âm liên quan C6/9 ;

Hợp âm [C6/9\E] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 7 7 7 8 8] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [C6/9\E]
Other [Ukulele] finger positions of [C6/9\E]

Hợp âm: C6/9\E - C (with E added as the lower note) six nine - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele