Hợp âm: Abm13 - A flat minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abm13 - A flat minor thirteenth - minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: Ab B Eb Gb F - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 13

Abm13

(A flat minor thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtAb B Eb Gb FCấu trúc quãngR m3 5 m7 13
Mô tảminor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế Abminor13 ; Abmin13 ; Abm7/13 ; Abm7(add13) ; Ab-7(add13) ; Ab-7/13 ; Abmin7/13 ; Abmin7(add13) ; Abm7/6 ; Abm7(add6) ; Ab-7(add6) ; Ab-7/6 ; Abmin7/6 ; Abmin7(add6) ;Hợp âm liên quan G#m13 ;

Hợp âm [Abm13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 4 6 x] - Advanced
[x 11 9 11 11 13] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Abm13]
Other [Ukulele] finger positions of [Abm13]

Hợp âm: Abm13 - A flat minor thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele