Chord: Ebm6 - E flat minor sixth - Composition Fingers

Learn Chord guitar/ukulele: Ebm6 - E flat minor sixth - normal minor chord with added 6th - Nodes: Eb Gb Bb C - Interval Structure: R m3 5 6

Ebm6

(E flat minor sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; 6th chord ;
NốtEb Gb Bb CCấu trúc quãngR m3 5 6
Mô tảnormal minor chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Ebminor6 ; Ebmin6 ; Eb-6 ;Hợp âm liên quan D#m6 ;

Hợp âm [Ebm6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 1 2] - Advanced
[x 6 x 5 7 6] - Advanced
[11 x 10 11 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ebm6]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebm6]

Chord: Ebm6 - E flat minor sixth - Composition and Fingers - Guitar/Ukulele