Hợp âm: Ebm(maj7) - E flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebm(maj7) - E flat minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: Eb Gb Bb D - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Ebm(maj7)

(E flat minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtEb Gb Bb DCấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Ebm(M7) ; Ebmin(Maj7) ; Ebm(+7) ; Eb-(M7) ; Ebm(addM7) ; Ebm(add7) ; Ebmin(addM7) ; Ebmin(+7) ; Ebmin(add7) ;Hợp âm liên quan D#m(maj7) ;

Hợp âm [Ebm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 3 2] - Intermediate
[x 6 8 7 7 6] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Ebm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebm(maj7)]

Hợp âm: Ebm(maj7) - E flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele